Last week WET DREAMS exhibition was opened at RadLab Studio, representing a collection of prints made during our artistic and educational program in 2022. All the photographs were created using seven different alternative photographic techniques, each of which bears the marks of the respective process and environment in which it was printed.
We are very grateful to all folks who appreciate our activity, all guests, all authors who participated in the series of workshops, and in general everyone who helped us to accomplish the project – with their advices, curatorial skills, musical arrangement, technical and toxicological support.

If you would like to see the exhibition and learn more about those alternative processes, you can do so until the end of theweek at RadLab Studio. If you want to support the authors, our mission and the alternative photography, you can contact us and buy an original print.

Autors:
Bozhina Simeonova
Vesselina Nikolaeva
Evgeni Gochev//The Trackers
Eda Kadirova//The Trackers
Zara Kurteva
Iva Saykova
Ivelina Bridges
Ivelin Penchev
Konstantin Kataloev
Marina Ivanova
Maria Sopadzhieva
Natalia Simeonova
Nikola Dyugyarov
Nikola Maximov
Pepa Carova

WET DREAMS is part of Alternative Photography Processes project, implemented with the financial support of National Culture Fund, Bulgaria.

 

***

 

В края на изминалата седмица беше открита изложбата WET DREAMS в RadLab Studio, която представя колекция отпечатъци, изработени по време на артистичната и образователна програма на студиото през 2022г. Представените фотографии са изработини с помощта на седем различни алтернативни фотографски техники и в своята същност представляват единични авторски изображения (някои увеличени допълнително за нуждите на изложбата), всяко от които носещо белезите на съответния процес и средата, в която е било отпечатано.
Благодарим на всички гости, които проявиха интерес към дейността ни, на всички автори, които се включиха в цикъла уъркшопи, и изобщо всички, които ни помогнаха да реализираме проекта – с техните съвети, кураторски умения, музикално оформление, технически и токсикологичеки съпорт.
Надяваме се, че колекцията освен интересна, е и образователна по отношение на въвлечените мръсни, мокри и все пак благородни процеси.
Ако искате да разгледате изложбата и да научите повече за алтернативните процесите, можете да го направите до края на работната седмица в RadLab Studio. А ако искате да подкрепите авторите, мисията ни и “другата” фотография, можете да си закупите оригинален отпечатък. Пак в студиото.
Автори:
Божина Симеонова
Веселина Николаева
Евгени Гочев//The Trackers
Еда Кадирова//The Trackers
Зара Куртева
Ива Съйкова
Ивелина Бриджес
Ивелин Пенчев
Константин Каталоев
Марина Иванова
Мария Сопаджиева
Наталия Симеонова
Никола Дюлгяров
Никола Максимов
Пепа Църова
Изложбата WET DREAMS е част от проект “Алтернативни фотографски процеси”, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria