Loading Events

RadLab Мasterclasses e програма практически курсове, в които споделяме нашия опит, изследвания и методики в областта на емулсионната и алтернативна фотография. Принтмейкингът със солен печат е не просто фотографска техника, а ръчен процес, който улавя същността на емулсионната фотография, като същевременно предлага особено очарователна и разпознаваема естетика. Изобретен от британския учен Хенри Фокс Талбот през 30-те години на XIX век, остава в историята като първият метод за многократно копиране на фотографски изображения. Защо този процес продължава да ни вълнува и към днешна дата, какво го прави толкова забележителен и как да изработваме прецизни отпечатъци ще споделим в рамките на следващия ни практически курс от серията.

Солен печат

Темата: Специфики и методология на соления печат

Къде: RadLab Studio, гр. Габрово

Кога: 01.06. – 02.06. /събота и неделя/

Продължителност: 12 астрономически часа в два дни

Максимален брой участници: 4

Такса за участие: 300 лв

Как да се запиша: тук

 

В рамките на курса ще  споделим нашия опит и ще Ви запознаем с целия процес на изработка на солен печат (повече подробности за процеса прочетете тук ) върху различни хартии във формат 13×18 cм и 20х30 см. Соленият печат е изключително комплексна техника с множество променливи, изискващи медитативно търпение и маниакално отношение към детайлите. Наградата за тази отдаденост  намира своето отражение в очарователния динамичен обхват и богати полутонове на крайните изображения. Фотографският отпечатък се постига, чрез покриване на хартия със светлочувствителна емулсия от сребърен нитрат, контактно копиране от негатив и серия манипулации по проявяване, фиксиране и тониране. В рамките на класа ще разискваме и разгадаваме методологията и проблемите, които могат да възникнат в процеса на работа. За да се запишете в курса, заявете предвалително своето участие тук . Всички материали и консумативи, както и предпазно облекло,  са подсигурени от RadLab Studio. Подгответе единствено свои черно-бели кадри, които желаете да пресъздадете с процеса.

 

Програма 01.06. /събота/:

10:00 – 10:30 Интро
10:30 – 11:00 Какво се промени от Талбот до сега?
11:00 – 12:00 Емулсията и солта на Земята
– Подготовка на хартията
– Как се нанася емулсията
– Контраст и динамичен обхват на принта
12:00 – 13:00 Негативът: тайната на добрия принт
– Контактно копиране и видове негативи
– Дигиталният негатив: що е то и как го изработваме
– Корекционни криви и защо са ни необходими
– Reflective Density и защо черното е най-добрият ни приятел
13:00 – 14:00 Почивка в гр.Габрово
14:00 – 17:00 Първи отпечатъци със солен печат
– Приготвяне на всички необходими работни разтвори
– Отпечатване на копия 13×18 см: експонация и проявяване
– Селен или злато? Тониране на изображението


Програма 02.06. /неделя/:

10:00 – 11:00 Преглед на резултатите от ден 1
11:00 – 12:00 Подготовка за големи отпечатъци
– Как да мащабираме
– Изчисляване на материалите за постигане на консистентни резултати
12:00 – 13:00 Изработка на негативи
13:00 – 14:00 Почивка в гр.Габрово
14:00 – 16:00 Изработка на отпечатъци
– Отпечатване в размер 20х30 см
– Как да архивираме копията си дълготрайно
16:00 – 17:00 Коментар на постигнатите резултати

Ако имате въпроси, свържете се с нас!

 

 

RadLab Masterclasses is a series of practical courses in which we share our experience, research, and methodologies in the field of emulsion and alternative photography. Salt printing is not just a photographic technique but a manual process that captures the essence of emulsion photography while offering a particularly charming and recognizable aesthetic. Invented by British scientist Henry Fox Talbot in the 1830s, it remains in history as the first method for multiple copying of photographic images. Why this process continues to excite us to this day, what makes it so remarkable, and how to create precise prints will be shared in our upcoming 2 days workshop.

SALT PRINTING

Topic: Specifics and methodology of salt printing process

Where: Radlab Studio, Gabrovo

When: 01.06. – 02.06. /Saturday and Sunday/

Duration: 12 hours in two days

Maximum number of participants: 4

Participation fee: 300 BGN

How to sign up: here

Within the course, we will share our experience and acquaint you with the entire process of creating salt prints (read more details about the process here ) on various papers in formats 13×18 cm and 20×30 cm. Salt printing is an extremely complex technique with numerous variables requiring meditative patience and a meticulous approach to details. The reward for this dedication is reflected in the charming dynamic range and rich tonalities of the final images. The photographic print is achieved by coating paper with a photosensitive emulsion of silver nitrate, contact printing from a negative, and a series of manipulations involving developing, fixing, and toning. Within the class, we will discuss and decipher the methodology and issues that may arise in the working process. To enroll in the course, please indicate your participation in advance here. All materials and consumables, as well as protective clothing, are provided by RadLab Studio. Simply prepare your own black and white images that you wish to recreate using the process.

Workshop program for June 1st (Saturday):

10:00 – 10:30 Introduction
10:30 – 11:00 What has changed from Talbot until now?
11:00 – 12:00 Emulsion and the salt of the Earth  
– Paper preparation
– How to apply the emulsion
– Contrast and dynamic range of the print
12:00 – 13:00 The Negative: the secret to a great print  
– Contact printing and types of negatives
– Digital negative: what is it and how do we make it?
– Adjustment curves and why we need them
– Reflective Density and why black is our best friend
13:00 – 14:00 Break time in Gabrovo
14:00 – 17:00 The Salt print process
– Preparation of all necessary working solutions
– Printmaking in 13×18 cm size: exposure and development
– Selenium or gold? Toning the image

Workshop program for June 2nd (Sunday):

10:00 – 11:00 Review of Day 1 results
11:00 – 12:00 Preparation for large prints  
– How to scale
– Calculating materials for consistent results
12:00 – 13:00 Making negatives
13:00 – 14:00 Break time in Gabrovo
14:00 – 16:00 Printmaking
– Salt printing in size 20×30 cm
– How to archive your copies for longevity
16:00 – 17:00 Commentary on the achieved results

If you have any questions, please contact us!

Share This Story, Choose Your Platform!