Loading Events

EN

As part of its annual program, RADLAB invited six authors who explored the theme of Personal Reality.
Now we present you six photographic series, hand-printed at the studio’s base in the city. Gabrovo, using 23 alternative photographic techniques. These processes often involve creating images using light sensitive chemicals and DIY tools. The photographers devise their own mediums and working methods to emphasise the importance of the creative process. Artistic production is an alchemical experiment, a systematic chronology of inquiry combining disciplines such as chemistry, physics and psychology with the artists’ own thoughts, attitudes and relationships as a collective.
This is photography today!

Participants:
Vladislav Lepoev
Vanessa Lu
Ivelin Penchev – Ivicha
Liliana Karadzhova
Nikola Dyulgyarov
USHA

 

RADLAB Studio
in the former Textile Technical School – Gabrovo
Floor I
15:00 // 07.10.2023

 

The exhibition PERSONAL REALITY is realized under the project “Alternative Photography in Contemporary Art and Education” with the financial support of the National Culture Fund

 

BG

В рамките на годишната си програма RADLAB покани шест автора, които изследваха темата на Персоналната реалност.
Сега Ви представяме шест фотографски серии, ръчно отпечатани в базата на студиото в гр. Габрово, с помощта на 23 алтернативни фотографски техники. Тези процеси често включват създаване на изображения, чрез светлочувствителни химикали и DIY инструменти. Фотографите измислят собствени медиуми и методи на работа, за да подчертаят важността на творческия процес. Художествената продукция е алхимичен експеримент, систематична хронология на изследването, съчетаваща дисциплини като химия, физика и психология със собствените мисли, нагласи и отношения на артистите като колектив.
Това е фотографията днес!
Участници:
Владислав Лепоев
Ванеса Лу
Ивелин Пенчев – Ивича
Лиляна Караджова
Никола Дюлгяров
УША
RADLAB Studio
в бившия Текстилен техникум – Габрово
Етаж I
15:00ч // 07.10.2023г
Изложбата ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ се реализира по проект “Алтернативна фотографията в съвременното изкуство и образование” с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Share This Story, Choose Your Platform!