Loading Events

EN

In 2023 RadLab Studio launched a project with the participation of six contemporary Bulgarian artists, brought together by their attitude towards photographic art: Vanessa Lu, Vladislav Lepoev, Ivelin Penchev – Ivicha, Nikola Dyulgyarov, Lilyana Karadjova and USHA. Within the project, each of them freely interpreted the topic “Personal Reality” and materialized their own photographic series in the studio base in Gabrovo, Bulgaria. 46 prints were hand-crafted, using 23 alternative photography processes, some of them historical techniques and others an author’s version of such. The collection of prints was later presented in a collective exhibition and a series of book bodies.

Now we ask: so what?

Let’s talk about the future of the past in photography!  Join us for a discussion with the authors Vladislav Lepoev, Nikola Dyulgyarov and Ivelin Penchev – Ivicha to explore alternative photography prints in different forms and discuss important questions of the Day: is there a place today for emulsion prints; what do they reflect; where does the life of the image begin and end in alternative photography?

PERSONAL REALITY project is implemented with the financial support of National Fund “Culture”, Bulgaria

 

БГ

През 2023г RadLab Studio инициира проект с участието на шест съвременни български автори, обединени от тяхното отношение към фотографското изкуство: Ванеса Лу, Владислав Лепоев, Ивелин Пенчев – Ивича, Никола Дюлгяров, Лиляна Караджова и УША. В рамките на проекта всеки един от тях интерпретира свободно темата “Персонална реалност” и материализира собственоръчно своята фотографска серия в базата на студиото в гр. Габрово. Изработени са 46 отпечатъка, създадени с помощта на 23 алтернативни фотографски техники, някои от които исторически техники, а други – авторска версия на такива. Колекцията отпечатъци по-късно е представена в колективна изложба и серия книжни тела.

Сега ние питаме: и какво от това?

Нека поговорим за бъдещето на миналото във фотографията!  Заповядайте на среща с авторите: Владислав Лепоев, Никола Дюлгяров и Ивелин Пенчев – Ивича, за да разгледате алтернативна фотография в различни форми и да дискутираме важни въпроси от Днешния ден: има ли място днес за емулсионни отпечатъци;  какво отразяват те; къде започва и приключва живота на изображението в алтернативната фотография?

Изложбата ПЕРСОНАЛНА РЕАЛНОСТ e част от проект “Алтернативна фотографията в съвременното изкуство и образование” и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Share This Story, Choose Your Platform!