Loading Events

Our Alternative processes project goes on with another intriguing technique. In this practical  2-days workshop participants will go through the whole cyanotype process and will explore its application in their own artistic activity. The focus will also lie on the discussion of the cyanotype techniques used in contemporary art.

Cyanotype is one of the oldest photographic printing techniques. This procedure was developed by Sir John Herschel in 1842. Herschel discovered that paper impregnated with certain iron salts was light sensitive, and as a result a Prussian blue image was formed when exposed to light.The workshop in cyanotype printing will mainly focus on acquiring practical skills in the cyanotype technique. The technique can mainly be used to either produce photograms or photographic images with the help of photo negatives. Cyanotype is a contact printing process, i.e. the negative and the image are the same size.
Participants will have the opportunity to try out different possibilities of the technique during Day 1 of the workshop and will be able to focus on their individual photography during Day 2.

Schedule:
On Saturday 14
.05. participants will learn how to coat paper with the cyanotype solution necessary for this method and will have the opportunity to carry out experiments with different objects and using them in the artistic field.
On Sunday 15.05. we will focus on making cyanotype prints, using negative images. There will be a discussion about how to create negatives from digital image and how to tone cyanotypes.

Guest Lector: Nikola Dyulgyarov

For all the participants we will provide equipment, checmicals, papers, safety clothing.

To apply please fill up the form below.

Submission deadline: is Friday 13th of May 2022

Special requirements: If you are planning to participate on Day 2 –  Sunday 15.05., please send us your digital images, using the submission form below.

This workshop is part of Alternative Photography Processes project, implemented with the financial support of the National Culture Fund, Bulgaria.

***

Нашият проект “Алтернативни фотографски процеси” продължава с друга интересна техника, а именно Цианотипията. В този двудневен уъркшоп участниците ще преминат през целия процес и ще изследват приложението му с артистични експерименти. Фокусът ще бъде върху дискусия за техниката, неговото приложение, използването му в съвременното изкуство и имплементирането в дигиталния свят.

Цианотипията е една от най-старите техники за фотографски печат. Този процес е разработен от сър Джон Хершел през 1842 г. Хершел открива, че хартията, покрита с определени железни соли, е светлочувствителна и в резултат образува пруско синьо изображение при определено третиране.У частниците в работилницата по цианотипия ще се съсредоточат главно върху придобиването на практически умения на базата на експеримента. Техниката може да се използва главно за създаване на фотограми (отпечатъци от предмети) или фотографски изображения с помощта на негативи. Цианотипията е процес на контактен печат, тоест негативът и крайното изображението са с еднакъв размер.

Може да участва  всеки, който иска да изпробват различни възможности на техниката през първия ден. Втория ден е подходящ за автори, които ще ни изпратят предварително фотографиите си за отпечатване, когато ще наблегнем на изработката на негативи и възможностите за тониране.

График:
В събота 14.05. участниците ще се научат как да покриват хартия с цианотипния разтвор, необходим за този метод и ще имат възможност да провеждат художествени експерименти с различни предмети.
В неделя 15.05. ще се съсредоточим върху създаването на цианотипни отпечатъци, използвайки негативни изображения. Предвидена е дискусия за това как да се създават негативи от цифрови фотографии и какви възможности за тониране с други цветове предлага цианотипията.

Гост-лектор: Никола Дюлгяров

За всички участници ще осигурим оборудване, химикали, хартия, защитно облекло, копия на предварително изпратените фотографии.

За да участвате попълнете формата по-долу.

Краен срок за кандидатстване: петък 13 май 2022 г

Спецфични изисквания: Ако планирате да участвате в Ден 2 – неделя 15.05., моля, изпратете ни вашите цифрови изображения, като използвате формата за подаване по-долу.

Уъркшопът е част от проект Алтернативни фотографски процеси, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, България.

Share This Story, Choose Your Platform!